ISSN: 2149-2417
Sayı : 23 / Ağustos - 2022

Sayı : 23 / Ağustos - 2022


HAKEMLİ MAKALELER /REFEREED ARTICLES
1.
KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN SOSYAL İNOVASYONUN ETKİ ALANLARI
THE IMPACT FIELDS OF SOCIAL INNOVATION IN TERMS OF ITS CHARACTERISTIC FEATURES
Dr. Yunus KÖLEOĞLU / Prof. Dr. Ali SEYYAR / Dr. Osman SARI

ÖZ:

Son yıllarda sosyal inovasyon ile ilgili bilimsel çalışmaların ve projelerin sayısında bir artış gözlemlenmektedir. Ancak kavramsal boyutuyla sosyal inovasyon, farklı uygulama alanlarında kendisini gösterdiği için pratik önemi nedeniyle tartışmasız bir konu değildir. Nitekim bugüne kadar sosyal inovasyon ile ilgili genel kabul görmüş net bir teorik çerçeve oluşturulamamıştır. Bununla birlikte artan sosyal sorunların karşısında bütçe sıkıntılarının yaşandığı birçok ülkede sosyal inovasyonların çözüm odaklı sonuçlarına dair umutlar ve beklentiler yüksektir. Bu durum, sosyo-ekonomik, kültürel, teknolojik ve demografik değişimle ilgili zorlukların yaşandığı alanlarda özellikle önem arz etmektedir. Bu bağlamda sosyal inovasyon türlerini literatür analizleri üzerinden alanlarına göre kategorize etmiş olan Rüede ve Lurtz’un çalışması, sosyal inovasyonun teorik (kavramsal) ve pratik açılımına yardımcı olmuştur. Bu makalede, mezkûr çalışmadan yola çıkılarak sosyal inovasyonlar, toplum yararı ve sosyal değişim gibi yedi farklı alan ekseninde incelenmiş ve aralarındaki sosyo-ekonomik etkileşimler, nedenleriyle birlikte ortaya konulmuştur. Bu makalenin en önemli amacı, alanlarına göre karakteristik özelliklerini ve çekirdek unsurlarını belirledikten sonra sosyal ve teknik inovasyonların birbirleriyle nasıl ilişki halinde olduğunu araştırmak, kavram ve acil sosyo-ekonomik sorunların çözümü açısından uygulanış biçimleri hakkında değerlendirmektir.Anahtar Kelimeler : Sosyal İnovasyon, Sosyal Alanlar, Sosyal Sorunlar, Toplum Yararı, Sosyal Değişim, Sosyal Girişimcilik.
ABSTRACT:

In recent years, an increase has been observed in the number of scientific studies and projects related to social innovation. However, with its conceptual dimension, social innovation is not an undisputed issue due to its practical importance as it manifests itself in different application areas. As a matter of fact, until today, a generally accepted and clear theoretical framework for social innovation has not been established. However, in many countries where there are budgetary problems in the face of increasing social problems, hopes and expectations for the solution-oriented results of social innovations are high. This is particularly important in areas where there are difficulties associated with socio-economic, cultural, technological and demographic change. In this context, the work of Rüede and Lurtz, who categorized the types of social innovation according to their fields through literature analysis, helped the theoretical (conceptual) and practical expansion of social innovation. In this article, starting from the aforementioned study, social innovations are examined in the axis of seven different fields such as social benefit and social change, and the socio-economic interactions between them are revealed together with their reasons. The most important purpose of this article is to investigate how social and technical innovations are related to each other after determining their characteristics and core elements according to their fields, and to evaluate the concept and its application in terms of solving urgent socio-economic problems.Keywords : Social Innovation, Social Fields, Social Problems, Common Good, Social Change, Social Entrepreneurship.

2.
TARIMDA SOSYAL KORUMA: MANİSA ÖRNEĞİ
SOCIAL PROTECTION AT AGRICULTURE: MANISA SAMPLE
Öğr. Gör. Dr. Ergün METİN

ÖZ:

Türkiye’de tarım sektörü, kayıt dışı çalışmanın en yüksek olduğu sektördür. Bu durumun en önemli sebeplerinden birisi tarım çalışanlarının eğitim seviyesinin düşük olmasıdır. Ayrıca çiftçilerin en yoksul çalışan gruplarından olmaları da bu duruma sebebiyet veren önemli bir faktördür. Çiftçilerin tarımdan elde ettikleri gelir ancak yaşamlarını sürdürebilecek düzeyde olduğundan sigortalı olmak ve iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine yatırım yapmak ikinci planda kalmaktadır.

Bu çalışmada Manisa’daki tarım çalışanlarının sosyal güvenceye sahip olup olmama durumları ve iş sağlığı ve güvenliğinin tarım çalışanları tarafından nasıl algılandığı araştırılmıştır. Manisa’da çiftçilikle uğraşan 18 kişiyle derinlemesine mülakat gerçekleştirilmiştir.

Çalışma kapsamında katılımcıların Sosyal Güvenlik Kurumu’na kayıtlılık durumları, sigortalı olmamalarının gerekçeleri ve iş sağlığı güvenliğine ilişkin bilinç düzeyleri nitel analizle çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda Manisa’daki tarım çalışanlarının eğitim ve gelir seviyelerinin yetersiz olduğu, bunun sonucu olarak da kayıt dışı çalışma oranının yüksek olduğu ve iş sağlığı ve güvenliği bilincinin neredeyse hiç olmadığı görülmüştür.Anahtar Kelimeler : Tarım Sektörü, Tarımda Sosyal Güvenlik, Tarımda Kayıt Dışılık, İş Sağlığı ve Güvenliği.
ABSTRACT:

The agricultural sector has the highest rate of informal work in Turkey. One of the most important reasons for this situation is that the level of education of agricultural workers is low. It is also an important factor for farmers to be the poorest working groups. Farmers income from the agriculture is only sustainable level so that to be insured and to invest in occupational health and safety measures remain as a second plan.

In this study, it has been researched whether agricultural workers in Manisa have social security or not and how agricultural health workers perceive occupational health and safety. An in-depth interview is carried out with 18 farmers in Manisa.

Within the scope of the study, the participants' status of registration to the Social Security Institution, reasons for not being insured and their level of consciousness about occupational health are analyzed by qualitative analysis. As a result of the research, it has been seen that the education and income levels of agricultural workers in Manisa are inadequate, resulting in a high rate of informal work and hardly any occupational health and safety awareness.Keywords : Agricultural Sector, Social Security in Agriculture, Informal Work in Agriculture, OHS.

3.
YARGI KARARLARI IŞIĞINDA İŞVERENİN İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN HUKUKİ SORUMLULUĞUNUN NİTELİĞİ
THE NATURE OF THE LEGAL RESPONSIBILITY OF THE EMPLOYER ARISING FROM WORK ACCIDENT AND OCCUPATIONAL DISEASE IN THE LIGHT OF JUDICIAL DECISIONS
Gülşah KONUK

ÖZ:

İşverenin, işçiyi gözetme borcu çerçevesinde işyerinde, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu nedenle bir işyerinde meydana gelen iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda işverenin sorumluluğu doğmaktadır. Bu sorumluluğun niteliği hususu ise tartışmalı olup, doktrinde kusur sorumluluğu olduğunu da kusursuz sorumluluk olduğunu da ileri süren görüşler mevcuttur. Yargı kararlarında ise zaman içinde farklı şekilde nitelendirilse de son dönem kararlarında, gerek ulusal mevzuatın yorumlanması, gerek uluslararası kuruluşların yaklaşımı doğrultusunda bir görüş benimsenmiştir. Bu nitelendirmenin yapılmasında, kaçınılmazlık unsurunun, çalışanın kusurunun, üçüncü kişinin kusurunun ve özel olarak kusursuz sorumluluğun düzenlendiği hallerin göz önünde tutulduğu görülmektedir. Mevcut durumda işverenin, iş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sorumluluğunun niteliği, kusur sorumluluğu olarak kabul edilmekle birlikte, işverenin kusurunun tespitinde pek çok belirleyici unsur birlikte değerlendirilmektedir. Bununla birlikte çalışanın, zararını tazmin etmek amacıyla işverenle muhatap ediliyor olması, iş hukukunun çalışanı koruma amacına aykırılık teşkil etmekte ve çalışanın mağduriyetine yol açabilmektedir. Bu nedenle çalışanın zararının giderilmesi bakımından sosyal devlet ilkesi göz önünde tutularak, yenilikçi yaklaşımlar değerlendirilmelidir.Anahtar Kelimeler : İş Kazası, Meslek Hastalığı, Kusur Sorumluluğu, Kusursuz Sorumluluk.
ABSTRACT:

The employer has an obligation to take occupational health and safety measures in the workplace within the framework of its obligation to protect the worker.For this reason, the responsibility of the employer arises as a result of a work accident or occupational disease in a workplace.The nature of this responsibility is controversial, and there are opinions in the doctrine claiming that there is both fault and strict liability.Although judicial decisions have been characterized differently over time, an opinion has been adopted in the last period decisions in line with both the interpretation of national legislation and the approach of international organizations.In making this qualification, it is seen that the element of inevitability, the fault of the employee, the fault of the third party and the cases in which strict liability is regulated are taken into consideration.In the current situation, although the nature of the employer's legal responsibility arising from work accident and occupational disease is accepted as fault liability, it is seen that many determining factors are evaluated together in the determination of the employer's fault.Since the employee is dealing with the employer in order to compensate the damage, the employees experience grievances.This situation is contrary to the purpose of the labor law to protect the employee.For this reason, innovative approaches should be evaluated, taking into account the principle of social state, in order to eliminate the damage of the employee.Keywords : Workaccident, Occupationaldisease, Faultliability, Strictliability.

SÖYLEŞİ/INTERVIEW
4.
SÖYLEŞİ
INTERVIEW
Doç. Dr. Dr. Cebrail ŞİMŞEK


-
5.
Prof. Dr. Pir Ali KAYA
Prof. Dr. Pir Ali KAYADAVET YAZILARI/NOT PEER REVIEWED ARTICLES (SPECIAL)
6.
4857 SAYILI İŞ YASASI'NIN TÜRK İŞ HUKUKU'NDA MEYDANA GETİRDİĞİ YENİLİKLER
NEW ARRANGEMENTS IN TURKISH LABOR LAW ENACTED BY LABOR LAW NO. 4857ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI /SUPREME COURT DECISIONS
7.
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI (T.C. RESMÎ GAZETE TARİHİ: 14 NİSAN 2022 PERŞEMBE / SAYI: 31809)
SUPREME COURT DECISION (OFFICIAL GAZETTE DATED: 14 APRIL 2022, THURSDAY / ISSUE: 31809)8.
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI (T.C. RESMÎ GAZETE TARİHİ: 05 TEMMUZ 2022 SALI / SAYI: 31887)
SUPREME COURT DECISION (OFFICIAL GAZETTE DATED: 05 JULY 2022, THUESDAY / ISSUE: 31887)9.
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI (T.C. RESMÎ GAZETE TARİHİ: 22 TEMMUZ 2022 CUMA / SAYI: 31900)
SUPREME COURT DECISION (OFFICIAL GAZETTE DATED: 22 JULY 2022, FRIDAY / ISSUE: 31900)10.
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI (T.C. RESMÎ GAZETE TARİHİ: 28 TEMMUZ 2022 PERŞEMBE / SAYI: 31906)
SUPREME COURT DECISION (OFFICIAL GAZETTE DATED: 28 JULY 2022, THURSDAY / ISSUE: 31906)Türk Metal Sendikası