ISSN: 2149-2417
Sayı : 24 / Aralık - 2022
1.
DEVLET DESTEKLİ İNOVASYON POLİTİKASI VE SONUÇLARI: İSVİÇRE ÖRNEĞİ
STATE-SUPPORTED INNOVATION POLICY AND ITS RESULTS: THE EXAMPLE SWITZERLAND
Prof. Dr. Ali SEYYAR / Dr. Yunus KÖLEOĞLU
Sayı : 24 / Aralık 2022
ÖZ:

Artık stratejik ekonomi politikaları arasında yer alan teknik inovasyon (yenilik, yenileşim), özellikle batı ekonomileri için büyümenin ve küresel rekabet ortamında varlığını koruyabilmenin en önemli itici gücü haline gelmiştir. Küresel İnovasyon Endeksi (KİE) açısından İsviçre, 2011’den beri hep birinci sırada yer almaktadır. İsviçre, inovasyonlar üzerinden ekonomisine ortalamanın üzerinde katma değer yaratmasını bilen bir ülkedir. Bu makalede İsviçre’nin dünyadaki küresel performans sıralamalarında neden hep ilk sırada yer aldığının tahlilleri yapılmıştır. Bunun için de yöntemsel olarak İsviçre’nin resmi kurumlarının yayınladıkları raporlarına ve yasal düzenlemelerine başvurulmuştur. Ayrıca KİE gibi uluslararası kaynaklardan da yararlanılmıştır. Makalenin amacı, İsviçre’nin inovasyonlara neden önem verdiğini örnekleriyle araştırmaktır. Önemi de hangi inovasyon politikalarının bir ülkenin refah düzeyini artırdığını öğrenmek olmuştur. İsviçre’nin Ar-Ge ve inovasyon alanında küresel boyutta başarılı olmasını sağlayan faktörlerin başında, siyasal ve ekonomik çerçeve koşullarının iyi olması, finansal destek programlarının yaygın olması ve yüksek teknoloji içerikli yatırımlara yatkın özel sektörünün bulunması gibi etkenler saptanmıştır. İsviçre örneği bağlamında elde edilen bulgulardan yola çıkarak, Türkiye’nin stratejik inovasyon politikalarına katkı sağlar düşüncesiyle öneri içerikli bazı çıkarımlarda da bulunulmuştur. Sonuç kısmında İsviçre’nin inovasyon alanında zaman içinde elde ettiği bilgi ve tecrübe birikimine paralel olarak politikalarının yöntem ve uygulamaları değerlendirilmiştir.Anahtar Kelimeler : İnovasyon Politikası, Küresel İnovasyon Endeksi (KİE), Ar-Ge, İsviçre’nin Dual Mesleki Eğitim Sistemi.
ABSTRACT:

Technological innovation, which is now one of the strategic economic policies, has become the main driver of growth and survival in global competition, especially for Western economies. Switzerland has consistently ranked first in the Global Innovation Index (GII) since 2011. Switzerland is a country that knows how to create above-average added value for its economy through innovation. This article analyses why Switzerland consistently ranks first in the global performance rankings. For this purpose, the reports and legal regulations published by official institutions in Switzerland were used methodologically. International sources such as GII were also consulted. The aim of the article is to use examples to examine why Switzerland places value on innovation. It is also important to learn which innovation measures increase a country's level of prosperity. The most important factors that make Switzerland globally successful in R&D and innovation are the good political and economic framework conditions, broad-based financial support programmes and a private sector that is receptive to high-tech investments. Based on the knowledge gained in the context of the Swiss case, some conclusions have also been drawn to contribute to Turkey's strategic innovation policy. In the final part, the methods and practices of policies are assessed in parallel with the knowledge and experience that Switzerland has gained over time in the field of innovation.Keywords : Innovation Policy, Global Innovation Index, Research and Development, Dual Vocational Education System of Switzerland.

Türk Metal Sendikası