ISSN: 2149-2417
Sayı : 23 / Ağustos - 2022
1.
YARGI KARARLARI IŞIĞINDA İŞVERENİN İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN HUKUKİ SORUMLULUĞUNUN NİTELİĞİ
THE NATURE OF THE LEGAL RESPONSIBILITY OF THE EMPLOYER ARISING FROM WORK ACCIDENT AND OCCUPATIONAL DISEASE IN THE LIGHT OF JUDICIAL DECISIONS
Gülşah KONUK
Sayı : 23 / Ağustos 2022
ÖZ:

İşverenin, işçiyi gözetme borcu çerçevesinde işyerinde, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu nedenle bir işyerinde meydana gelen iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda işverenin sorumluluğu doğmaktadır. Bu sorumluluğun niteliği hususu ise tartışmalı olup, doktrinde kusur sorumluluğu olduğunu da kusursuz sorumluluk olduğunu da ileri süren görüşler mevcuttur. Yargı kararlarında ise zaman içinde farklı şekilde nitelendirilse de son dönem kararlarında, gerek ulusal mevzuatın yorumlanması, gerek uluslararası kuruluşların yaklaşımı doğrultusunda bir görüş benimsenmiştir. Bu nitelendirmenin yapılmasında, kaçınılmazlık unsurunun, çalışanın kusurunun, üçüncü kişinin kusurunun ve özel olarak kusursuz sorumluluğun düzenlendiği hallerin göz önünde tutulduğu görülmektedir. Mevcut durumda işverenin, iş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sorumluluğunun niteliği, kusur sorumluluğu olarak kabul edilmekle birlikte, işverenin kusurunun tespitinde pek çok belirleyici unsur birlikte değerlendirilmektedir. Bununla birlikte çalışanın, zararını tazmin etmek amacıyla işverenle muhatap ediliyor olması, iş hukukunun çalışanı koruma amacına aykırılık teşkil etmekte ve çalışanın mağduriyetine yol açabilmektedir. Bu nedenle çalışanın zararının giderilmesi bakımından sosyal devlet ilkesi göz önünde tutularak, yenilikçi yaklaşımlar değerlendirilmelidir.Anahtar Kelimeler : İş Kazası, Meslek Hastalığı, Kusur Sorumluluğu, Kusursuz Sorumluluk.
ABSTRACT:

The employer has an obligation to take occupational health and safety measures in the workplace within the framework of its obligation to protect the worker.For this reason, the responsibility of the employer arises as a result of a work accident or occupational disease in a workplace.The nature of this responsibility is controversial, and there are opinions in the doctrine claiming that there is both fault and strict liability.Although judicial decisions have been characterized differently over time, an opinion has been adopted in the last period decisions in line with both the interpretation of national legislation and the approach of international organizations.In making this qualification, it is seen that the element of inevitability, the fault of the employee, the fault of the third party and the cases in which strict liability is regulated are taken into consideration.In the current situation, although the nature of the employer's legal responsibility arising from work accident and occupational disease is accepted as fault liability, it is seen that many determining factors are evaluated together in the determination of the employer's fault.Since the employee is dealing with the employer in order to compensate the damage, the employees experience grievances.This situation is contrary to the purpose of the labor law to protect the employee.For this reason, innovative approaches should be evaluated, taking into account the principle of social state, in order to eliminate the damage of the employee.Keywords : Workaccident, Occupationaldisease, Faultliability, Strictliability.

Türk Metal Sendikası