ISSN: 2149-2417
Sayı : 23 / Ağustos - 2022
1.
TARIMDA SOSYAL KORUMA: MANİSA ÖRNEĞİ
SOCIAL PROTECTION AT AGRICULTURE: MANISA SAMPLE
Öğr. Gör. Dr. Ergün METİN
Sayı : 23 / Ağustos 2022
ÖZ:

Türkiye’de tarım sektörü, kayıt dışı çalışmanın en yüksek olduğu sektördür. Bu durumun en önemli sebeplerinden birisi tarım çalışanlarının eğitim seviyesinin düşük olmasıdır. Ayrıca çiftçilerin en yoksul çalışan gruplarından olmaları da bu duruma sebebiyet veren önemli bir faktördür. Çiftçilerin tarımdan elde ettikleri gelir ancak yaşamlarını sürdürebilecek düzeyde olduğundan sigortalı olmak ve iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine yatırım yapmak ikinci planda kalmaktadır.

Bu çalışmada Manisa’daki tarım çalışanlarının sosyal güvenceye sahip olup olmama durumları ve iş sağlığı ve güvenliğinin tarım çalışanları tarafından nasıl algılandığı araştırılmıştır. Manisa’da çiftçilikle uğraşan 18 kişiyle derinlemesine mülakat gerçekleştirilmiştir.

Çalışma kapsamında katılımcıların Sosyal Güvenlik Kurumu’na kayıtlılık durumları, sigortalı olmamalarının gerekçeleri ve iş sağlığı güvenliğine ilişkin bilinç düzeyleri nitel analizle çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda Manisa’daki tarım çalışanlarının eğitim ve gelir seviyelerinin yetersiz olduğu, bunun sonucu olarak da kayıt dışı çalışma oranının yüksek olduğu ve iş sağlığı ve güvenliği bilincinin neredeyse hiç olmadığı görülmüştür.Anahtar Kelimeler : Tarım Sektörü, Tarımda Sosyal Güvenlik, Tarımda Kayıt Dışılık, İş Sağlığı ve Güvenliği.
ABSTRACT:

The agricultural sector has the highest rate of informal work in Turkey. One of the most important reasons for this situation is that the level of education of agricultural workers is low. It is also an important factor for farmers to be the poorest working groups. Farmers income from the agriculture is only sustainable level so that to be insured and to invest in occupational health and safety measures remain as a second plan.

In this study, it has been researched whether agricultural workers in Manisa have social security or not and how agricultural health workers perceive occupational health and safety. An in-depth interview is carried out with 18 farmers in Manisa.

Within the scope of the study, the participants' status of registration to the Social Security Institution, reasons for not being insured and their level of consciousness about occupational health are analyzed by qualitative analysis. As a result of the research, it has been seen that the education and income levels of agricultural workers in Manisa are inadequate, resulting in a high rate of informal work and hardly any occupational health and safety awareness.Keywords : Agricultural Sector, Social Security in Agriculture, Informal Work in Agriculture, OHS.

Türk Metal Sendikası