ISSN: 2149-2417
Sayı : 22 / Nisan - 2022
1.
MESLEK HASTALIĞINDA KUSUR TARİHİNİN BELİRLENMESİ
THE PROBLEM OF DETERMINING THE DATE OF TORT IN OCCUPATIONAL DISEASE
Av. Doç. Dr. Sami NARTER
Sayı : 22 / Nisan 2022
ÖZ:
"

İş kazası ya da meslek hastalığından kaynaklanan tazminat davalarında; gerçek zarar hesabı ve işletilecek faizin başlangıç zamanı bakımından, kusurun (akdi kusur veya haksız fiilin) ortaya çıktığı tarihin esas alınması gerekmektedir. Yargıtay, meslek hastalıklarında haksız fiil tarihini çalışanda oluşan meslekte sürekli iş göremezlik oranının raporla belirlendiği tarih olarak kabul etmektedir. Danıştay ise meslek hastalığından doğan zararın tazmini için idareye başvuru tarihini esas almaktadır.

Kanaatimizce bu kabuller hatalıdır. Çünkü, zararın doğmaya başladığı tarih rapor tarihi değildir. Rapor tarihi sadece iş göremezlik oranının belirlendiği tarihtir. Zarar bundan çok önce doğmuştur. Örneğin, meslek hastalıkları iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alınmadığından veya önlemler gereği gibi alınmadığından (yetersizliğinden) kaynaklanmaktadır. Yani, işverenin akdi kusurundan kaynaklanmaktadır. İşverenin kusuru iş göremezlik oranının belirlendiği tarihte değil çalışmanın gerçekleştirildiği sırada, yani çok daha öncesinde mevcuttur. Bu durumda, işverenin kusuruyla meslek hastalığının oluşmaya başladığı tarih işyerine ilişkin teknik bilirkişi raporlarına dayalı olarak hekim raporuyla belirlenmeli ve yapılacak gerçek zarar hesaplamaları ile faiz başlangıcında bu tarih esas alınmalıdır.

"

Anahtar Kelimeler : Meslek Hastalığı, Akdi Kusur, Haksız Fiil, Meslek Hastalığında Akdi Kusur, Meslek Hastalığında Akdi Kusur Başlangıç Zamanı.
ABSTRACT:
"

In compensation cases arising from work accident or occupational disease; In terms of the actual loss calculation and the starting time of the interest to be charged, the date on which the fault (contractual fault or tortious act) occurred should be taken as a basis. The Court of Cassation accepts the date of wrongful act in occupational diseases as the date on which the rate of permanent incapacity for work in the profession is determined by the report. The Council of State, on the other hand, takes the date of application to the administration as a basis for compensation.

In our opinion, these assumptions are wrong. Because the date on which the damage begins to arise is not the date of the report. The report date is only the date on which the rate of incapacity is determined. The damage was born long before that. For example, occupational diseases result from not taking occupational health and safety precautions or not taking the necessary precautions (insufficiency). That is, it is due to the employer's contractual fault. The fault of the employer does not exist at the time the disability rate is determined, but at the time the work is carried out, that is, much earlier. In this case, the date on which the occupational disease started to occur due to the fault of the employer should be determined by the doctor's report based on the technical expert reports regarding the workplace, and this date should be taken as the basis for the calculations to be made and the beginning of the interest.

"

Keywords : Occupational Diseases, Contractual Fault, Tort, Contractual Fault in Occupational Disease, Contractual Fault Starting Time in Occupational Disease.

Türk Metal Sendikası