ISSN: 2149-2417
Sayı : 22 / Nisan - 2022
1.
KAMU SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN KADIN KAMU GÖREVLİLERİNİN SENDİKAL ÖRGÜTLENMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
A REVIEW ON THE UNIONISATION OF WORKING WOMEN IN THE PUBLIC SECTOR
Arş. Gör. Zahide PEKER / Doç. Dr. Gökçe CEREV
Sayı : 22 / Nisan 2022
ÖZ:

Tarihin her döneminde kadınlar ekonomik faaliyetlerde yer almışlardır. Kadın emeğinin ekonomik faaliyetlerde bulunmasının dönüm noktası Sanayi Devrimi’dir. Sanayi Devrimi sonrası kadınlar emeklerini bir ücret karşılığı sunarak işgücü piyasalarında yer almaya başlamışlardır. Kadınların emeklerini sunduğu önemli sektörlerden biri de kamu sektörüdür. Kamu çalışma ilişkilerinin kendine özgü yapısı kadın emeği açısından önemlidir. Kamu çalışma ilişkilerinin önemli aktörlerinden birisi olan kamu görevlileri sendikaları için kadın kamu görevlileri, büyük bir gücü temsil etmektedir. Bu çalışmanın amacı, kamu görevlileri sendikalarında kadın kamu görevlilerinin genel görünümünü sendikal istatistikler bağlamında incelemektir. Çalışma, kamu çalışma ilişkilerinde kadın görevlilerinin nicel yapısının kamu görevlileri sendikaları tarafından hangi düzeyde kullanılabildiğinin tespiti açısından önemlidir. Çalışmada öncelikle literatür taraması yapılmış, sonra istatiksel veriler karşılıklı olarak analiz edilerek yorumlanmıştır. Çalışmanın sonucunda, kadın kamu görevlilerinin sendikalara katılımlarının ve aktif olarak sendikal faaliyetlerde bulunabilmelerinin sağlanması için tavsiyelerde bulunulmuştur.Anahtar Kelimeler : Kamu Sektörü, Kamu Görevlisi, Kadın, Sendika.
ABSTRACT:

Women have been involved in economic activities throughout history. The Industrial Revolution marked a watershed moment in women’s labour to engage in economic activities. Following the Industrial Revolution, women have begun to take part in the labour market by exchanging their labour for a wage. The public sector is among the major sectors in which women offer their labour. The unique structure of public labour relations is also important for women’s labour. Women public servants represent a significant power source for public servants’ unions as one of the important actors in public labour relations. This study aims to examine the general outlook of women public servants in public servants’ unions in the context of trade union statistics. This study is noteworthy in determining to what extent of the quantitative structure of women employees in public labour relations can be used by public servants’ unions. The research began with a literature review, followed by a reciprocal analysis and interpretation of statistical data. As a result of the study, suggestions were made to ensure that women public servants take part in unions and actively engage in union activities.Keywords : Public Sector, Public Servant, Women, Union.

Türk Metal Sendikası