ISSN: 2149-2417
Sayı : 22 / Nisan - 2022
1.
DÖRDÜNCÜ SANAYİ DEVRİMİ, ÇALIŞMA HAYATI VE SENDİKALAR
FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION, WORKING LIFE AND TRADE UNIONS
Prof. Dr. Aysen TOKOL
Sayı : 22 / Nisan 2022
ÖZ:

Birinci Sanayi Devrimi’nden Dördüncü Sanayi Devrimi’ne kadar tüm sanayi devrimleri ekonomik, siyasi, sosyo-kültürel, yasal hemen her alanda köklü dönüşüme neden olmuş, bu doğrultuda çalışma hayatında da büyük bir dönüşüm yaşanmıştır. Bu dönüşüm çalışanlar ve sendikalar açısından hem bir fırsat hem de bir tehdit oluşturmuştur. Dördüncü Sanayi Devrimi’ne geçiş ile birlikte bu yeni sürecin çalışma hayatını nasıl etkileyeceği konusu giderek daha fazla önem kazanmaya ve tartışılmaya başlanmıştır. Günümüzde henüz Dördüncü Sanayi Devrimi’nin çalışma hayatı üzerine etkileri konusunda fikir birliği bulunmamakta, bu konuda uluslararası örgütler tarafından ve literetürde birbirinden farklı görüşler ileri sürülmektedir. Bu makalenin amacı; öncelikle Dördüncü Sanayi Devrimi’ni ortaya çıkaran koşulları ele almak daha sonra bu devrimin çalışma hayatı üzerine etkilerini incelemektir. Makale son olarak sendikalar açısından konuyu ele almaktadır.Anahtar Kelimeler : Dördüncü Sanayi Devrimi, Akıllı Fabrika, İstihdam, Platform Çalışma, Adil Geçiş.
ABSTRACT:

Since the First Industrial Revolution, all industrial revolutions caused radical transformations in economic, political, socio-cultural and legal fields, as well as working life. This transformation has created both an opportunity and a threat for employees and trade unions. Effects on working life has become more important and has been under discussion with the transition to the Fourth Industrial Revolution. Nowadays there is no clear consensus on the effects of the Fourth Industrial Revolution on working life, different opinions are put forward in literature and by international organizations. The purpose of this article, first of all, is to deal with the conditions that caused the Fourth Industrial Revolution, and then, to examine its on working life. Finally, the article deals with the issue in terms of trade unions.Keywords : Fourth Industrial Revolution, Smart Factory, Employment, Platform Work, Just Transition.

Türk Metal Sendikası