ISSN: 2149-2417
Sayı : 23 / Ağustos - 2022
1.
DİKKAT TEMELLİ STRES AZALTMA” (MBSR) EĞİTİM PROGRAMININ İŞLETMELERDE UYGULANABİLİRLİĞİ
THE APPLICABILITY OF “MINDFULNESS BASED STRESS REDUCTION” (MBSR) TRAINING PROGRAM
Süleyman DİNÇER
Sayı : 16 / Nisan 2020
ÖZ:
Çalışma hayatı, küreselleşme ve dijitalleşme gibi karmaşık iç ve dış etkenlerin baskısı altında değişime zorlanmaktadır. Bu süreç emek piyasasında çalışanların stres düzeyini artırmakta ve hastalığa bağlı iş göremezlik vakıalarını artırmaktadır. Özellikle öğrenen işletmeler, son dönemlerde bu gelişmenin karşısında dikkat eğitimi programlarına yönelme ihtiyacı duymaktadır. Klinik ortamında uygulanmış olan MBSR’nin etkililiği şüphe bırakmayacak bir şekilde 1970’li yıllarda kanıtlanmıştır. İşletmeler için uyarlanmış strese karşı dikkat temelli yeni eğitim programları da beklenildiği üzere personel üzerinde aynı olumlu etkileri sağlamaktadır. Bu bağlamda çalışmamızın ana konusu, dikkat temelli eğitim programlarının yöntemlerini ve bu süreçteki bilimsel gelişmeleri ortaya koymaktır. Çalışmamızın birinci bölümünde dikkat ve dikkat eğitimine yönelik ilginin akademik yayınlara da son yıllarda artan oranda yansıdığı gösterilmekte ve bununla ilgili kavramsal açılımlar verilmektedir. İkinci bölümde klinik ortamda uygulanmakta olan dikkat temelli eğitim yöntemi, MBSR üzerinden detaylı olarak tanıtılmaktadır. Üçüncü ve son bölümde ise işletmelerde strese karşı dikkat temelli eğitim programlarının uygulanabilirliği araştırılmaktadır. Bu doğrultuda Almanya’da işyerlerinde strese karşı dikkat temelli eğitim program uygulaması, “Başarı İçerden Gelir” yöntemi üzerinden değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler : Dikkat, Stres, Dikkat Temelli Eğitim, Dikkat Temelli Stres Azaltma (MBSR), Başarı İçerden Gelir (BİG). 
ABSTRACT:
The working life is subject to changes on the basis of internal and external pressures like globalization and digitisation. This period heightens the stress level of employees in the labour market and increases the days of unfitness for work. In the face of this development specifically learning organizations are obliged to tend to the mindfulness training programs in the recent periods. The efficiency o MBSR, performed in the '70s in clinical environment was proved beyond all doubt. Also the expected positive effects of the new mindfulness training programs against stress adapted for companies are achieved by the personnel. In this context the main issue of our work is to introduce the methods of mindfulness training programs and the scientific development of this period. In the first chapter of our work we show that the interest in mindfulness and mindfulness training in increasing proportion in the last years are reflected in academic publications. So the conceptual perspektive is given in this chapter. In the second chapter the method of mindfulness based training implementing in clinical environment is introduced in detail by MBSR. In the third and last chapter the applicability of mindfulness based training programs against stress are studied in companies. Referring to this the applying of mindfulness based training program against stress in Germany is examined by the method of “Success Comes From Inside”.

Keywords : Mindfulness, Stress, Mindfulness Based Training, Mindfulness Based Stress Reduction” (MBSR), Success Comes from Inside.

Türk Metal Sendikası