ISSN: 2149-2417
Sayı : 23 / Ağustos - 2022
1.
COVİD-19 SALGININDA GÖÇMEN İŞÇİLER VE ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ’NÜN YAKLAŞIMI
MIGRANT WORKERS DURING COVID-19 PANDEMIC AND THE APPROACH OF THE INTERNATIONAL LABOR ORGANIZATION
Dr. Gizem KOLBAŞI MUYAN
Sayı : 16 / Nisan 2020
ÖZ:
Küresel çaptaki Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemler hem uluslararası göçü hem de göçmen işçileri derinden etkilemiştir. Bu çalışmada Covid-19 salgınının göçmen işçilere etkisi ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nun yaklaşımı incelenmiştir. Konu, mevcut raporlar, araştırmalar ve uluslararası kuruluşların sözleşmeleri çerçevesinde göçmen işçi kavramının tanımı, ILO’nun göçmen işçilere ilişkin düzenlemeleri, Covid-19 salgınının göçmen işçilere etkisi ile ILO’nun süreçteki yaklaşımları başlıkları altında ele alınmaktadır. Covid-19 salgınınından başta mevsimlik göçmen işçiler olmak üzere kısa süreli kalma niyetiyle giden göçmen işçiler ile düzensiz göçmen işçilerin orantısız şekilde etkilendiği sonucuna varılmıştır. ILO süreçte ulusal ve bölgesel odaklı çalışmaları ile iyi politika uygulamalarının paylaşılması, mevcut durumu ortaya konması ve öneri geliştirme konusunda etkili olsa da söz konusu önerilerin ve iyi politika uygulamalarının yaygınlaştırılmasında etkisinin sınırlı olduğu değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler : Göçmen Işçi, Uluslararası Göç, Covid-19 Salgını (Corona), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO).
ABSTRACT:
The measures taken in the fight against the Covid-19 pandemic spread had a deep impact on both the international migration and migrant workers. This study examines the impact of the Covid-19 pandemic on the migrant workers and the approach of the International Labor Organization (ILO). The issue has been dealt through the analysis of the recent reports, researches and the conventions of the international organizations under the titles of the definition of the concept of migrant workers, the instruments of the ILO on the migrant workers, the impact of the Covid-19 pandemic on the migrant workers and the ILO’s approach in this process. It has been concluded that the pandemic spread had disproportionately influenced the temporary migrant workers especially seasonal migrant workers and irregular migrant workers. In addition to this it is argued that, although ILO illustrated the situation and contribute to formulate policy suggestions by sharing best policy practices, conducting researches and making analysis at the national and regional level, it has a limited impact on their implementation.

Keywords : Migrant Worker, International Migration, Covid-19 Pandemic Spread (Corona Virus), International Labor Organization (ILO).

Türk Metal Sendikası