ISSN: 2149-2417
Sayı : 22 / Nisan - 2022

Sayı : 20 / Ağustos - 2021


HAKEMLİ MAKALELER /REFEREED ARTICLES
1.
EMEK VE KARİKATÜR
LABOUR AND CARICATURE
Dr. Naci ÖNSAL

ÖZ:
Emek ile sanat arasındaki bağ daima ilgi çekici olmuştur. Bir süredir üniversitelerimizde bu ilişkiyi içeren derslerin yapıldığı da bilinmektedir. Genel kabul görmüş dokuz sanat dalı dışında kalan, edebiyattan mizahı; resimden çizgiyi alan karikatür ise sanatın üvey evladı olmuştur. Bu yazıda genel olarak emek, sanat, sanat emeği, karikatür sanatı üzerinde durulacak ve “emek ve karikatür” ilişkisi değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler : Emek, Sanat, Sanat Emeği, Karikatür.
ABSTRACT:
The connection between labour and art has always been interesting. It is known that courses that involve this connection are held in our universities for a while. The caricature, except for nine generally accepted art branches which takes humour from the literature and take the line from the painting, has become the stepchild of art. In this article, labour, art, art labour, art of caricature will be focused on and the relationship between "labour and caricature" will be evaluated.

Keywords : Labor, Art, Art Labour, Caricature.

2.
KADIN UZMANLARIN GÖZÜNDEN SENDİKACILIK: TÜRK METAL SENDİKASI ÖRNEĞİ
TRADE UNIONISM FROM THE PERSPECTIVE OF WOMEN TRADE UNION EXPERTS: INSTANCE OF TURK METAL UNION
Suay Işık PEKÖZ

ÖZ:

Sendikal örgütler erkek egemen bir yapıda gelişmiştir ve bu yapı içerisinde sendikalı kadınların, sendikalarda uzman olarak istihdam edilen kadınların temsiliyetleri ve sorunları geri planda kalmıştır. Kadın uzmanlar sendikaların bu erkek egemen yapıları altında çeşitli ayrımcılıklara maruz kalmış ve zaman zaman görmezden gelinmiştir.

Özellikle kadın uzmanların sorunlarına odaklanılan bu çalışmada önce özetle kadınların sendikalarla olan ilişkilerini etkileyen faktörler ele alınmış ardından ise erkek üyelerin yoğunlukta olduğu Türk Metal sendikasında, istihdam edilen kadın sendika uzmanlarıyla nitel araştırma yöntemiyle yapılan derinlemesine görüşmeler çeşitli temalar altında değerlendirilmiştir.

Yapılan görüşmeler sonucunda kadınların sendikalarda daha fazla örgütlenmesi, uzman olarak istihdam edilmesi ve yönetimde yer alması için toplumsal cinsiyet rollerinin paylaşılması ve erkek egemen sendikal yapı anlayışının son bulması gerektiğine ulaşılmıştır.Anahtar Kelimeler : Sendikalar, Kadın Sendika Uzmanı, Türk Metal, Sendika Uzmanlığı.
ABSTRACT:

Trade union organizations have developed with a male-dominated structure. The union representations of women workers who are members of a union among union organizations and women workers who work as experts in unions have been put into the background. Women trade unions experts were exposed to various discriminations under the umbrella of the male-dominated structure in the unions and mostly women workers were ignored.

In this study, which focuses especially on the issues of women trade union experts, the factors affecting women's relations with unions will be discussed first. Afterwards, in-depth interviews with women trade union experts employed in the Turk Metal union, where male members are concentrated, will be evaluated under various themes.

According to the results obtained from the interviews, it was revealed that the trade union membership of women workers should be increased, more women should be employed in unions, less attention should be paid to gender equality in the administrative staff, and the male-dominated union structure mentality should be avoided.Keywords : Trade Unions, Women Workers, Women Trade Unionist, Turk Metal, Trade Union Expert.

3.
FESİH YASAĞI İLE İŞVERENİN KISA ÇALIŞMA VE ÜCRETSİZ İZİN KULLANDIRMA HAKKININ SINIRLARI, FESİH YASAĞININ ÖRTÜLÜ ŞEKİLDE DELİNMESİ
LIMITS OF THE EMPLOYEE'S AUTHORITY TO USE SHORT WORK AND UNPAID LEAVE, USE OF THE PROHIBITION OF TERMINATION CONTRARY TO ITS PURPOSE
Yasemin YÜCESOY

ÖZ:

Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisi döneminde hem kriz yönetimi hem de işsizlikle mücadelede istihdam politikası olarak kullanılan kısa çalışma uygulaması yanı sıra “ ücretsiz izin ve nakdi ücret desteği” kurumları da hukukumuza girmiştir.

İşyerindeki kısa çalışma uygulamasından yararlanma hakkı olmayan işçiler için getirilen ücretsiz izin ve nakdi ücret desteği gibi yeni sosyal araçlarla işçilere istihdam güvencesi ve belirli bir gelir güvencesi sağlanması öngörülürken, bu güvencelere erişimin de güvence altına alınması gerekir.

Diğer yandan işverenin pandemi nedeniyle iş veremediği işçiyi kısa çalışma ve ücretsiz izne çıkartma hakkını Türk Medeni Kanunu’nun 2. maddesi gereğince iyiniyet ve dürüstlük kurallarına uygun olarak kullanması ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 5. maddesi gereğince de işçiler arasında ayrımcılığa yol açmaması gerekir.

İşverenin iş verme koşulları olduğu halde iş vermemesi söz konusu ise, işverenin ücretsiz izin hakkını amacına uygun kullanmadığı, kötü niyetli kullandığı sonucuna varılabilir. Yahut işveren, işten çıkartmak istediği işçiyi fesih yasağı nedeniyle ücretsiz izne çıkartıyorsa, bu durum; ücretsiz izin adı altında örtülü biçimde fesih yasağının delindiği anlamına gelir.Anahtar Kelimeler : : Pandemi, Covid 19, Kısa Çalışma, Pandemi Ücretsiz İzni, Fesih Yasağı.
ABSTRACT:

While the employer should not use it maliciously in accordance with Article 2 of the Civil Code when using the right to short-time work and unpaid leave, it cannot use it in a way that causes discrimination in accordance with Article 5 of the Labor Law.

While the employer must use the right to short-time work and unpaid leave in accordance with the rules of goodwill and honesty in accordance with Article 2 of the Turkish Civil Code, it cannot use it in a way that causes discrimination in accordance with Article 5 of the Labor Law No. 4857.

While it is envisaged to provide employment security and a certain income security to workers with new social tools such as unpaid leave and cash wage support brought to workers who do not have the right to benefit from the short-time working practice in the workplace, access to these guarantees is expected to be guaranteed.

In the event that the employer does not provide employment despite the employment conditions, it can be concluded that the employer does not use the right of unpaid leave in accordance with its purpose and uses it maliciously. Or, if the employer puts the worker on unpaid leave due to the prohibition of termination, this means that the prohibition of termination has been violated, implicitly under the name of unpaid leave.Keywords : Pandemic, Covid 19, Short Work, Pandemic Unpaid Leave, Termination Prohibition.

SÖYLEŞİ/INTERVIEW
4.
SÖYLEŞİ
INTERVIEW
Özcan KARABULUT


BELGE METİNLER/TEXT DOCUMENTS
5.
İÇTİMAÎ SİYASET
SOCIAL POLICY
Ord. Prof. Dr. Gerhard KESSLER


Türk Metal Sendikası