ISSN: 2149-2417
Sayı : 22 / Nisan - 2022
1.
TİCARİ ŞİRKETLERİN YAPI DEĞİŞİKLİĞİ SONUCUNDA İŞ İLİŞKİSİNİN GEÇMESİ: “İŞÇİNİN İTİRAZ HAKKI”
Arş. Gör. Recep ÇAKRAK
Sayı : 7 / Nisan 2017
ÖZ:
Ticari şirketler, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak yapı değişikliğine gidebilir. Ticari şirketlerde yapı değişikliği, birleşme, bölünme ve tür değiştirme şeklinde gerçekleşir. Söz konusu yapı değişikliği, işçilerin iş sözleşmelerine etki etmektedir. Buna ilişkin düzenleme 4857 sayılı İş Kanunu m.6’da yer almaktadır. İş sözleşmesinin yeni işverene geçişi bağlamında, işçiye tanınan bir hak olarak “itiraz hakkı” düzenlenmiştir. Buna ilişkin düzenleme ise TTK. m.178’de yer almaktadır. Çalışmamızda, ticari şirketlerin yapı değişikliğine bağlı olarak işçinin itiraz hakkı irdelenecektir. Söz konusu husus, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde irdelenecektir.

Anahtar Kelimeler : Birleşme, Bölünme, Tür Değiştirme, İşçi, İşveren, İş Sözleşmesi.
ABSTRACT:
Commercial companies may undergo a change of structure in accordance with the provisions of the Turkish Commercial Code (Law No.6102). Structure amendment in trading companies takes place in the form of merger, division and type change. This structural change affects workers’s employment contracts. The provision related to this issue is included in the Labor Act (Law No.4857) article 6. The worker has a “right of appeal”. The provision related to this issue is included in the TTK. art.6. In our work, the rights of the workers to appeal will be examined depending on the structure change of the commercial companies. This issue will be examined under the Turkish Commercial Act (Code No.6102) and The Labour Act (Code No. 4857).

Keywords : Merger, Division, Change of Type, Worker, Employer, Employment Contract.

Türk Metal Sendikası