ISSN: 2149-2417
Sayı : 22 / Nisan - 2022
1.
TÜRKİYE’DE ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI VE GEÇİCİ İŞÇİLİK HAKKINDA SENDİKAL AÇIDAN BİR DEĞERLENDİRME
Doç. Dr. Erdem CAM
Sayı : 7 / Nisan 2017
ÖZ:
Bu makalede profesyonel sendikacıların ve sendika uzmanlarının Türkiye’de özel istihdam büroları ve geçici işçilik uygulaması ile ilgili mevzuat hakkındaki görüşleri incelenmiştir. Araştırma, bir kısmı tesadüfi olarak bir kısmı da endüstri ilişkileri konusundaki çalışmaları esas alınarak seçilen sendika temsilcileri ve bu temsilcilerin yönlendirdiği uzmanların görüşleri üzerinden yürütülmüştür. Bulgular, araştırmacı tarafından geliştirilen “Derinlemesine Mülakat Formu” ile toplanmış, elde edilen görüşler getirilen eleştiriler ve öneriler çerçevesinde oluşturulan kategorik bir sınıflandırma içinde sunulmuştur. Sendikalar perspektifinden özel istihdam hizmetlerine ilişkin görüşlerin tespiti esnasında altı sendika temsilcisi ve dört uzman ile görüşülmüş olup, istihdam aracılık faaliyetlerinin özel sektör eliyle yürütülmesine ağırlıklı olarak eleştiriler getirilmiştir. Eleştirilerin kaynağında, istihdam aracılık faaliyetinin sosyal devletin gereği olarak kamu hizmeti olması gerektiği ve bu sistemin işgücünün sömürülmesine zemin hazırlayabilecek bir yapıda olduğu noktaları gelmektedir.

Anahtar Kelimeler : Özel Istihdam Bürosu, Istihdam Aracılığı, İşe Yerleştirme, Geçici İşçi, Sendikal Perspektif.
ABSTRACT:
In this article, the views of professional trade unionists and trade union experts concerning the legislation on private employment agencies and temporary employment practice in Turkey are examined. The research was conducted on the basis of the opinions of some trade union representatives selected randomly and some selected with respect to their studies on industrial relations, and also the views of experts referred by these representatives. Findings were gathered with the “In-Depth Interview Form” developed by the researcher, and the opinions obtained were presented in a categorical classification within the framework of the critiques and suggestions made. Six union representatives and four specialists were interviewed during the identification of opinions on the private employment services from the trade union perspective, employment mediation activities being carried out by the private sector has been mainly criticized. The reason for this criticism is the point that employment mediation activity should be a public service as a requirement of the social state and that the private sector system has a structure that may result in the exploitation of the labour force.

Keywords : Private Employment Agency, Employment Mediation, Placement, Temporary Labour, Trade Union Perspective.

Türk Metal Sendikası