ISSN: 2149-2417
Sayı : 22 / Nisan - 2022
1.
TÜRKİYE’DE KADINLARIN ENFORMEL ÇALIŞMASI VE İŞGÜCÜ PİYASALARINDAKİ KONUMU
Yrd. Doç. Dr. Gökçe CEREV / Arş. Gör. Sera YILDIRIM
Sayı : 7 / Nisan 2017
ÖZ:

Kadının çalışma hayatında kendine yer bulması ve ekonomik hayata katılımı, enformasyon toplumunun getirdiği bir yenilik değildir. İlkel toplumlardan günümüz toplumuna kadar kadın, çalışma hayatı içinde kendisine her zaman yer bulmuştur. Bu durum, kadının, geçmişte olduğu gibi günümüzdeki ekonomik yapının da etkili parçalarından birisi olmasını sağlamıştır. Kadınların çalışma hayatında elde ettikleri istihdam oranları, ekonominin gelişmesi ve iktisadi kalkınmanın sürdürülebilmesi açısından önemli bir noktada yer almaktadır. Kayıt dışı ekonominin günümüzde çalışma hayatına bir yansıması olarak kabul edilen enformel çalışma şekli, toplum içerisinde önemli etkilere neden olmaktadır. Enformel çalışma şekli günümüzde toplumların gelişerek ilerlemesinin önündeki büyük bir engeldir. Enformel çalışmadan etkilenen bir kesim de kadın çalışanlardır. Türkiye’de dünya geneli ile kıyaslandığında, kayıtlı kadın istihdam oranlarının düşük oranlarda çıkmasında, kadınların enformel çalışması da önemli bir sebeptir. Ülkemizde kadınların enformel çalışma oranları, erkeklere göre daha yüksek düzeylerde oluşmaktadır. Kadın işgücünün çalışma hayatında kendisine yer arama isteği ile yaşanan dönüşümlerden etkileniş biçimi ve kadın çalışanların mevcut durumunun analiz edilmesi, enformel çalışmanın ortaya çıkardığı sorunların çözümüne ışık tutacaktır.

Bu çalışmada, konu ile ilgili literatür taraması yapılmış ve temel olarak TÜİK ile Sosyal Güvenlik Kurumu verileri kullanılmıştır. Bu verilere bağlı olarak, Türkiye’de kadın işgücünün genel profili ortaya konulmuş, kalkınma ve refah açısından kadın istihdamının önemli olduğu ve özellikle enformel çalışmanın kadınlarda yarattığı olumsuz durumlar araştırılarak, kadınların enformel çalışmasının azaltılması için çözüm yolları sunulmuşturAnahtar Kelimeler : Kadın, Çalışma Hayatı, İstihdam, Enformel Çalışma.
ABSTRACT:

It is not an innovation of the information society that women have found place for themselves in the work life and in the world of economy. Since the primitive societies until today’s modern society, women have always been involved in the work life. This helped women to become one of the most important elements of today’s economic structure, just as in the past. The ratio of women’s employment is significant for the development of economy and for the continuity of economic growth. Informal working, which is deemed to be the reflection of the informal economy on today’s work life, has important impacts on society. Informal working is a big obstacle preventing the development of societies today. Women employees are among the groups that are influenced by informal working. Informal working of women is a significant factor causing the low ratios of formal employment in Turkey compared to other countries in the world. The ratio of informal working of women in our country is higher than the ratio of men. Women’s desire to be involved in the work life, the effect of transformations on them and analysis of the status of women employees would shed light upon the resolution of the problems caused by informal working.

In this research, relevant literature was reviewed and the data of the Turkish Statistical Institute and Social Security Institution were mainly used. In parallel with these data; the general profile of women’s labour power was revealed out, significance of women’s employment for development and welfare was emphasized, negative impacts of informal working on women were analysed and solutions were offered for the minimization of informal working of women.Keywords : Women, Work Life, Employment, Informal Working.

Türk Metal Sendikası