ISSN: 2149-2417
Sayı : 22 / Nisan - 2022
1.
TÜRKİYE’DE EMEKLİLİĞE YÖNELİK TUTUMLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Arş. Gör. Burcu Özdemir OCAKLI
Sayı : 7 / Nisan 2017
ÖZ:
Değişen demografik yapı ve sağlıklı yaşam süresinin uzamasıyla birlikte, hem emeklilik yaşı hem de emekli sayısı giderek artmaktadır. Bu durum zaman içinde emekliliğe olan bakış açısını da değiştirmektedir. Emeklilik hakkındaki tutumlar hem emeklilik davranışlarına ışık tutmak açısından hem de emeklilik ve sosyal güvenlik politikalarını düzenlemek açısından büyük önem taşımaktadır. Küresel Yaşlanma Anketi kullanılarak hazırlanan bu makalenin amacı, Türkiye’de çalışan ve emekliliği yaklaşmış bireylerin emeklilik hakkındaki görüş ve tutumlarını değerlendirmektir. Bulgular, katılımcıların emekliliğe psiko-sosyal açıdan olumlu baktığını, ancak emekliliğin oldukça önemli bir kısım katılımcı arasında korku ve endişe yarattığını (yüzde 24), neredeyse yarıya yakın katılımcının (yüzde 44,6) ise zaman geçirmekte zorlanacağını düşündüğünü ortaya koymaktadır. Ayrıca, emeklilikte hayatı anlamsız bulacağını düşünenlerin oranı yüzde 29,5, hiçbir statüsü bulunmayacağını düşünenlerin oranı da yüzde 43,6’dır. Katılımcıların maddi açıdan beklentileri değerlendirildiğinde, yaşam standardının daha kötü olacağını düşünenlerin oranı yüzde 31,8, maddi endişe duyanların oranı ise yüzde 48 olarak ortaya çıkmıştır. Bu durum emeklileri maddi ve psiko-sosyal açıdan destekleyecek politikaların gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler : Emeklilik, Tutum, Türkiye.
ABSTRACT:
With the changing demographic structure and increasing healthy longevity, both the retirement age and the number of retirees are on the rise. This situation also affects the way that the workers perceive the concept of retirement. Attitudes towards retirement are significant both for shedding light on the retirement behavior and modifying social security and retirement policies. Employing the Turkish Leg of Global Ageing Survey, this article aims to evaluate the attitudes of workers towards retirement. It turned out that the participants in the study were psycho-socially in favor of retirement, but that retirement caused fear and anxiety among the most important participants (24%) and that almost half of the participants (44,6%) had difficulty spending time on their own. In addition, 29,5% think that they will feel that life is meaningless in retirement, and 43,6% will think that they will not have any status. When participants’ financial expectations were evaluated, it is found that 31,8% of the respondents thought that the standard of living would be worse, and 48% of them stated being worried about their financial situation after retirement. This situation necessitates the introduction of policies to support pensioners both financially and psychosocially.

Keywords : Retirement, Attitudes, Turkey.

Türk Metal Sendikası