ISSN: 2149-2417
Sayı : 22 / Nisan - 2022
1.
NEOLİBERAL DÖNEMDE KENT POLİTİKASI VE FEMİNİST SOSYAL ÇALIŞMA
Dr. Burcu HATİBOĞLU EREN
Sayı : 4 / Nisan 2016
ÖZ:
Bu çalışma, neoliberal dönemde giderek ana akımlaşan toplumsal cinsiyet eşitliği söylemi üzerinden kurulan kent politikasına ilişkin eleştirileri feminist sosyal çalışma açısından değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede öncelikle neoliberal kent politikaları açısından ana akımlaşan toplumsal cinsiyet eşitliği söyleminin yükselişi irdelenmiş, bu sürecin kadınları nasıl sosyal politika ve sosyal çalışmanın öznesi haline getirdiği ele alınmıştır. Sonrasında ise, ana akımlaşan toplumsal cinsiyet eşitliği söylemine ilişkin getirilen eleştiriler çerçevesinde kent politikasının öncelediği yoksullukla mücadele, özel ve kamusal alana katılım ve güvenlik konuları feminist sosyal çalışma açısından değerlendirilmiştir. Değerlendirmeler, feminist sosyal çalışmanın ‘çevresi içinde birey’ anlayışını kadınların gündelik kent yaşamına etki eden daha geniş sosyo-politik-kültürel etkileri dikkate alarak baskı karşıtı bir çerçeveye oturtması gerektiğine işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler : Feminist Sosyal Çalışma, Kent Politikası, Neoliberalizm.
ABSTRACT:
This study aims to evaluate critical arguments on urban policy formed by the mainstreaming of gender equality discourse in neoliberal era within the scope of feminist social work. Initially it is discussed the mainstreaming of gender equality discourse in neoliberal urban policy and how this process makes women to be a subject of social policy and social work. Afterwards, primary topics of urban policy such as reduction of poverty, participation in private and public spaces and security issues are estimated for feminist social work within the context of critical arguments. It is pointed out that feminist social work need to embrace anti-opressive practice and to enhance the understanding of “person in environment” concept for including wider socio-politic-cultural effects on women’s daily urban life.

Keywords : Feminist Social Work, Urban Policy, Neoliberalism.

Türk Metal Sendikası