ISSN: 2149-2417
Sayı : 22 / Nisan - 2022
1.
SOSYAL GÜVENLİK REFORMU SONRASINDA 4/1-B’Lİ SİGORTALILAR VE SORUNLAR
INSURED PERSONS IN 4/1-B AND PROBLEMS IN THE POST-SOCIAL SECURITY REFORM PERIOD
Prof. Dr. Yusuf ALPER
Sayı : 21 / Aralık 2021
ÖZ:
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile hayata geçirilen sosyal güvenlik reformunun önde gelen gerekçelerinden birini farklı sosyal sigortalı grupları arasında sosyal güvenlik hak ve yükümlülükleri bakımından norm ve standart birliği sağlamak oluşturmuştur. Ancak, reform sonrasında geçen 13 yıllık süre, kendi adına bağımsız çalışanlar (4/1-b) bakımından genel sağlık sigortası dışında aksine bir sonuç doğurmuştur. Bugün gelinen nokta itibarıyla 4/1-b kapsamında sigortalılık ilişkisi üçüncü sınıf sigortalılık ilişkisi haline gelmiştir. Bu durum sürdürülebilir değildir. Bu çalışma, geçen 13 yıllık uygulamalar da dikkate alınarak bazı düzenlemelerle kendi adına bağımsız çalışanların durumlarının iyileştirilmesine yönelik önerileri dile getirmektedir.

Anahtar Kelimeler : Kendi Adına Bağımsız Çalışanlar, Sigortalılık İlişkisi, Sosyal Güvenlik Reformu, Prime Esas Kazançlar, Beyan Edilen Kazanç.
ABSTRACT:
One of the main reasons for the social security reform implemented by Social Security and General Health Insurance Law No. 5510 was to ensure the unity of norms and standards among different social insurance groups in terms of social security rights and obligations. However, after 13-year period of reform has produced a contrary result for self-employed people (4/1-b), except for general health insurance. Nowadays, the insurance relationship within the scope of 4/1-b has become a third class insurance relationship. This situation is not sustainable. This study expresses suggestions for improving the situation of self-employed people with some regulations by taking into account the practices of last 13 years.

Keywords : Self-Employed Workers, Insurance Relationship, Social Security Reform, Premium Based Earnings, Declared Earnins.

Türk Metal Sendikası