ISSN: 2149-2417
Sayı : 22 / Nisan - 2022
1.
SENDİKANIN ÜYE KAYBİ SEBEBİYLE YASAL GREVİN MAHKEMECE SONA ERDİRİLMESİNİN YETKİ BELGESİNE ETKİSİ
THE EFFECT OF COURT DECISION FOR THE TERMINATION OF LEGAL STRIKE ON THE BASIS OF DECLINE OF THE UNION MEMBERS TO THE CERTIFICATE OF COMPETENCE
Dr. Şerefettin GÜLER
Sayı : 12 / Aralık 2018
ÖZ:
Bu çalışmada 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 75/6’ıncı maddesine göre mahkeme kararından sonra işçi sendikasının yetki belgesinin ne olacağı konusu incelenmiştir. 6356 sayılı Kanunda hangi hallerde yetki belgesinin düşeceği tek tek sayılmıştır. Ancak, 6356 sayılı kanunun 75. maddesinin son fıkrasında yetki belgesinin düşeceğine dair bir düzenleme yapılmamıştır. Dolayısıyla burada kanun koyucu tarafından düzenlenmesi unutulmuş açık bir boşluk bulunmaktadır. Bu durumda işçi sendikasının yetki belgesinin düşüp düşmeyeceği yahut ne kadar süre ile devam edeceği konusunun belirlenmesi gerekmektedir. Hukuk Genel Kurulu, incelediğimiz bu kararında işçi sendikasının yetkisinin düşeceğine karar vermiştir. Ancak, kanaatimizce 6356 sayılı Kanunun 75. maddesinin son fıkrasına göre yetki tespit başvuru tarihindeki üyelerinin dörtte üçünü kaybettiği tespit edilen sendikanın uygulamaya koyduğu grevin sona erdirilmesine mahkemece karar verilmesi ile yetki belgesi düşmeyecektir. Bu inceleme neticesinde kanun koyucu tarafından düzenlenmesi unutulmuş bu açık boşluğun nasıl çözülmesi gerektiği de gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler : Yetkili İşçi Sendikası, Grev, Yetki Belgesi, Toplu İş Sözleşmesi.
ABSTRACT:
In this study, the legal status of trade union’s certificate of competence following the court decision according to article 75/6 of the Trade Unions and Collective Labor Agreements Act no 6356 was examined. The Law no. 6356 has specified the conditions in a case by case manner where the certificate of competence shall be deemed void. However, no provision to clarify the status of this certificate as null and void has been made in the last paragraph of Article 75 of the Law no.6356. Therefore, there is a clear regulatory gap which is presumably forgotten by the legislator. In this case, it is necessary to determine whether the trade union's certificate of competence will annul or how long it will continue its existence. In the decision which we examined, the General Law Chamber of the Court of Appeals decided that the competence of the trade union will be annulled. However, in our opinion, in accordance with the last paragraph of article 75 of the Law No. 6356, losing its three quarters of its members at the date of the application for the determination of the competence and the annulment of the strike by the court decision, shall not automatically lead to the nullification of the certificate of competence. As a result of this examination, it was also shown how this explicit regulatory gap should be solved by the legislator.

Keywords : Representative Trade Union, Strike, Certificate of Competence, Collective Labor Agreement.

Türk Metal Sendikası