ISSN: 2149-2417
Sayı : 22 / Nisan - 2022
1.
AVRUPA İŞ KONSEYLERİNE İLİŞKİN DİREKTİFİN GENEL HÜKÜMLERİ VE GÜNCEL GELİŞMELER
GENERAL PROVISIONS OF THE EUROPEAN WORKS COUNCIL DIRECTIVE AND RECENT DEVELOPMENTS
Prof. Dr. Alpay HEKİMLER
Sayı : 12 / Aralık 2018
ÖZ:

Avrupa endüstri ilişkiler sistemi içerisinde son derece önemli bir rol üstlenmiş durumdadır. Bugün sayıları 1.500 civarında olan bu konseyler, çokuluslu şirketlerde istihdam edilen işçilerin katılım haklarını Avrupa Birliği ölçütünde teminat altına almaktadır.

Bu çalışmada ilk olarak Avrupa İş Konseylerinin ortaya çıkış süreci ve gelişimleri genel hatlarıyla ortaya konduktan sonra, yürürlükte olan 2009/38/EG sayılı Direktiflerin hükümleri doğrultusunda bu konseylerin kuruluşları, görev ve yetkileri, faaliyet alanları incelenecektir. Uygulamaya ilişkin verilere de yer verilmek suretiyle etkinlikleri analiz edilerek Avrupa Birliği’ne aday olan Türkiye için de bir perspektif ortaya konmaya çalışılacaktır.Anahtar Kelimeler : İş Konseyi, Avrupa İş Konseyi, Yönetime Katılma, Federal Almanya, Alman Katılım Modeli, Fransız Katılım Modeli.
ABSTRACT:

European Business Councils (European Works Councils) have played an important role in the European industrial relations system for almost a quarter of a century. Today, these councils, which are around 1.500, guarantee the participation rights of workers employed in multinational companies in the European Union.

In this paper, firstly, after the emergence and development of the European Business Councils are explained in general terms, the organizations, duties and powers and activities of these councils will be examined in accordance with the provisions of Directive 2009/38/EG in force. The activities of the Council will be analyzed by considering data on implementation and a perspective will be attempted to present. for Turkey is the candidates to the European UnionKeywords : Business Council, European Business Council, Codetermination, Federal Germany, German Codetermination Model, French Codetermination Model.

Türk Metal Sendikası